Regulaminy

Na stronie umieszczone zostały regulaminy dla Projektu Arboretum oraz Amfiteatru w Mrągowie

Regulamin Projektu Arboretum

 

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublik. Dz.U. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504z zm., (zwanej dalej: „Ustawą’’) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin został wydany przez Organizatorów koncertu Projekt Arboretum tj. Miasto Mrągowo oraz przez Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej.

3. „Impreza” – V Projekt Arboretum „Drewniane Gody”, Amfiteatr nad jeziorem Czos, Mrągowo w godzinach 18.00-23.00 w dniu 04.08.2018 r.

4. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, limitowany pojemnością widowni i względami bezpieczeństwa.

5. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu porządkowego amfiteatru oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych imprezy.

6. Na terenie amfiteatru obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:

a) nie wyrażania zgody na wniesienie oraz używanie podczas imprezy kamery, innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, a także transparentów, flag, instrumentów itp. mogących zakłócić rejestrowany obraz lub dźwięk.
b) żądania, aby uczestnik zakłócający przebieg imprezy lub nie przestrzegający regulaminu porządkowego obiektu (amfiteatru) opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie środki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
c) dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych wynikających z udziału siły wyższej, mających na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników imprezy.
d) przerwania imprezy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprezy
e) odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania.
f) zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej informacji i rekompensaty dla uczestnika imprezy.
g) odmowy wstępu na teren imprezy osobom będącym pod działaniem narkotyków, w stanie nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie oraz osobom wnoszącym alkohol na teren amfiteatru.
h) odmowy wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
i) odmowy ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy.
j) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
k) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty.

8. Organizatorzy są uprawnieni do utrwalania (rejestracji telewizyjnej) imprezy. Wizerunek osoby przebywającej na terenie amfiteatru może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniony, na co uczestnik imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren amfiteatru.

Informacje dodatkowe:

1. Miejsca dla publiczności nie są zadaszone, więc posiadacze biletów mogą być narażeni na działanie czynników atmosferycznych.

2. Podczas rejestracji telewizyjnej obowiązuje zakaz palenia papierosów na widowni amfiteatru.

3. Z uwagi na realizację telewizyjną organizator nie gwarantuje miejsc dla osób spóźniających się.

4. Dzieci do lat 6 mogą wejść na teren amfiteatru  pod opieką osoby dorosłej, ale nie przysługuje im osobne miejsce siedzące.

5. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin Amfiteatru

 

1. Amfiteatr służy do prowadzenia imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych itp.

2. Korzystanie z obiektu dozwolone jest tylko za zgodą dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, w oparciu o umowę cywilnoprawną

3. Przebywający w amfiteatrze powinni zachowywać się tak, aby nie powodować zagrożenia dla ludzi i sprzętu.

4. Ze względów bezpieczeństwa korzystający z amfiteatru zobowiązani są do wykonywania zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń organizatora imprezy.

5. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób w celu stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa.

6. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się.

7. Zabrania się:

a) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
b) wstępu osobom umieszczonym w rejestrze prowadzonym przez Komendanta Głównego Policji,
c) wstępu osobom do 13 lat bez dorosłego opiekuna,
d) używanie ognia otwartego i palenie ognisk,
e) niszczenie roślinności, demolowanie urządzeń i wyposażenia amfiteatru,
f) rzucanie wszelkich przedmiotów na scenę i widownię
g) reklamy i promocji napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

8. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
d) napojów alkoholowych

9. Przebywający na terenie obiektu winni zastosować się do zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

10. Osoby naruszające regulamin będą wyprowadzane poza teren amfiteatru.

11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągane do odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

12. Organizatorzy imprezy oraz osoby korzystające z amfiteatru zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządca amfiteatru: Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,
ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. 89 743 3450,
e-mail: sekretariat@ckit.mragowo.pl, www.ckit.mragowo.pl

[playbit_heading_shortcode custom_title=”Projekt Arboretum na skróty” custom_subtitle=”Zobacz także” custom_title_color=”” custom_subtitle_color=””]