REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ:
VII Projekt Arboretum „Powrót” w Gołdapi

1. Impreza „VII Projekt Arboretum „Powrót” w Gołdapi” (zwana dalej imprezą) odbędzie się w dniu 1.08.2021 o godz. 12.00 w Hali Basen, OSiR, ul. Partyzantów 31A w Gołdapi.
2. Organizatorem imprezy są Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej oraz Dom Kultury w Gołdapi, zwani dalej Organizatorem.
3. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy.
4. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora jest wykonany i utrzymany
w standardzie, który umożliwia bezpieczne jego użytkowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń.
6. Wstęp na teren imprezy jest za okazaniem bezpłatnej wejściówki. W przypadku pozostania wolnych miejsc w chwili rozpoczęcia imprezy organizator dopuszcza możliwość dopuszczenia osób bez wejściówek z zastrzeżeniem limitów wskazanych w p.7 i w p.8, poniżej.
7. Wstęp na teren imprezy jest możliwy przy zachowaniu następujących zasad obowiązujących wedle prawa powszechnie obowiązującego – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861):

7a. udostępnia się widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m. pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób; do ograniczeń, o których mowa w punkcie a. nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.;
7b. zapewnia się, aby widzowie lub słuchacze realizowali rekomendację zakrywania ust i nosa.

8. Z uwagi na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 7. powyżej, ustala się, że maksymalna liczba osób, które mogą uczestniczyć w imprezie na terenie wyznaczonym do tego celu wynosi: 250.

§2. Podział miejsca imprezy na obszary o różnej dostępności i zasady wstępu do poszczególnych stref

1. Miejsce imprezy plenerowej podzielone jest na obszary spełniające różne funkcje:

1a. scena,
1b. zaplecze techniczno – socjalne,
1c. punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne (wejścia, scena).
1d. miejsce dla publiczności,

2. Podstawą wstępu i pobytu na terenie sceny i zaplecza techniczno – socjalnego jest:

2a. dla widzów uczestniczących w imprezie – wstęp wzbroniony,
2b. dla dziennikarzy prasy, radia i TV: ważna legitymacja upoważniająca do wykonywania czynności zgodnych z zawodem i „prawem prasowym”,
2c. dla przedstawicieli organów państwowych, policji, żandarmerii, BOR, straży pożarnej: legitymacja służbowa,
2d. dla organizatorów: identyfikator wydany przez Dom Kultury w Gołdapi,
2e. dla pracowników Agencji Ochrony osób i mienia: identyfikator.

3. Na terenie przeznaczonym dla publiczności mogą znajdować się osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką rodziców lub opiekunów.

§3. Zasady porządkowe obowiązujące na terenie imprezy

1. Na teren imprezy plenerowej zabrania się wnoszenia:

1a. broni,
1b. niebezpiecznych przedmiotów oraz narzędzi,
1c. materiałów wybuchowych,
1d. materiałów pirotechnicznych,
1e. środków odurzających,
1f. środków trujących i promieniotwórczych,
1g. substancji psychoaktywnych,
1h. płynów łatwopalnych,
1i. alkoholu,
1j. butelek i puszek,
1k. wprowadzania rowerów.

2. Dodatkowo wprowadza się zakaz:

2a. poruszania się na terenie imprezy samochodami, motorami i rowerami z wyjątkiem dróg dojazdowych do parkingu i parkowania ich poza miejscami na parkingach; wjazd samochodami, motocyklami i rowerami, za wyjątkiem pojazdów obsługi imprezy na podstawie specjalnego zezwolenia organizatora imprezy,
2b. wprowadzania psów,
2c. niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszelkich obiektów małej architektury,
2d. łamania, wyrywania i niszczenia zieleni.
2e. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy, dlatego zobowiązuje służby porządkowe i informacyjne do egzekwowania zakazu wnoszenia na teren imprezy przedmiotów wymienionych w §3 pkt.1 oraz do wykonywania czynności kontrolnych i porządkowych.

3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do poddania się czynnościom wykonywanym przez oznakowane służby ochronne

3a. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w w punkcie §3 pkt.1,
3b. opuszczania imprezy na polecenie służb ochronnych w przypadku zakłócania porządku na imprezie,
3c. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

4. Osoby odmawiające poddania się czynnościom zawartym w punkcie 4 oraz takie, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę nie zostaną wpuszczone lub zostaną usunięte z imprezy.
5. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania zakazów i nakazów wydanych przez służbę ochronną oraz organizatora imprezy.
6. Uczestnik imprezy odpowiada za szkody wyrządzone na terenie imprezy z jego winy.

§3. Zasady przeciwpożarowe na terenie imprezy plenerowej

1. Organizator odpowiada za:

1a. bezpieczne stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły,
1b. właściwy stan własnych urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.,
1c. montaż lamp oświetleniowych oraz innych konstrukcji, urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi przepisami,
1d. zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych,
1e. kontrolę zachowań publiczności oraz eliminowanie wszelkich czynników mogących być przyczyną zagrożeń.
1f. stosownie elementów scenograficznych i reklamowych wykonanych z materiałów trudno zapalnych, potwierdzone atestami,
1g. powiadomienie pracowników obsługi imprezy i służby ochronnych o rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów,
1h. korzystanie z usług służby porządkowych przeszkolonych na terenie obiektów przez uprawnioną osobę w zakresie zasady użycia sprzętu gaśniczego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) z późn. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) z późn. zmianami.

§4. Ochrona Danych Osobowych i utrwalanie przebiegi imprezy

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Imprezy jest Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Krótkiej 2, 19-500 Gołdap, adres e-mail: dyrektor@dkgoldap.pl oraz Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej, Mieruniszki 26, 16-424 Filipów, fdrp.org.pl@gmail.com, zwani dalej Administratorami lub Organizatorami.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl oraz rodo.fdrp@gmail.com.
4. Uczestnicy Imprezy biorąc w niej udział przyjmują do wiadomości, że podczas jej przebiegu będą wykonywane, a następnie rozpowszechniane zdjęcia lub materiały wideo, na których może zostać zarejestrowany wizerunek osób biorących udział w Imprezie.
5. Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z organizacją, utrwaleniem przebiegu i promocją Imprezy, w tym umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora, np. na oficjalnych stronach internetowych, tj. www.kultura.mazury.pl , www.dkgoldap.pl, www.projektarboretum.pl, www.koncertniepodleglosci.pl, www.fdrp.org.pl oraz na stronach Organizatorów na portalach Facebook, Twitter, Youtube, Instagram i Albicla.
6. Dane osobowe (w tym wizerunek) mogą zostać przekazane Gminie Gołdap, lokalnym mediom, Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail) a także Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności (dotyczy portalu Facebook oraz Youtube), wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 5.
7. Dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody, a także zgodnie z przepisami związanymi z archiwizacją.
8. Każdemu uczestnikowi Imprezy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

§5. Zasady bezpieczeństwa w związku z ogłoszonym na terenie RP stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

1. Ustala się następujące zasady przebywania widzów na imprezie:

1a. udostępnia się widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m. pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób; do ograniczeń, o których mowa w punkcie a. nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.;
1b. zachowuje się odległości co najmniej 1,5 m od innych osób między innymi przez oznaczenie miejsc, których nie należy zajmować.
1c. zapewnia się, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy w wypadku niezachowania wymaganych odległości realizowali rekomendację zakrywania przy pomocy czki ust i nosa, z wyłączeniem następujących osób:

– widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
– widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

2. Widzowie, słuchacze i inni uczestnicy imprezy, a także artyści występujący na scenie i inne osoby przebywające na scenie, Organizator, pracownicy przez Organizatora wyznaczeni, zobowiązani są:

2a. zachowywać odstęp w odległości co najmniej 1,5 m od innych osób dostosowując się do wyznaczonych przez organizatora miejsc dla publiczności,
2b. w przypadku niezachowania wymaganej odległości realizować rekomendację zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa z wyłączeniem następujących osób:

– widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
– widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

2c. dezynfekować ręce przy wejściu oraz wyjściu na teren widowni za pomocą udostępnionych na terenie imprezy środków dezynfekujących;
2d. przed wejściem na teren widowni ustawiać się w kolejkach z zachowaniem 1,5 m dystansu od innych osób;
2e. przestrzegać zasad bezpieczeństwa wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zapewni wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).
4. Organizator zapewni środki dezynfekujące dostępne zarówno przy wejściu na teren dla widowni.
5. Uczestnictwo widza, jak i wszystkich innych osób w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Na terenie wydarzenia rozmieszczone będą informacje przypominające o rekomendacji noszenia maseczek lub zachowania dystansu min. 1,5 metra.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do egzekwowania od osób przebywających na terenie wydarzenia przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku osób, które nie będą stosowały się do zasad bezpieczeństwa, Organizator będzie uprawniony do wyproszenia takich osób z terenu wydarzenia, przerwania imprezy lub jej odwołania.
8. Organizator zapewnia odpowiednie dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej dla wszystkich uczestników imprezy.
9. Celem zweryfikowania informacji na temat osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, osoba chętna do uczestniczenia w imprezie będzie proszona o dobrowolne udzielenie informacji, czy została zaszczepiona przeciw COVID-19. W przypadku odpowiedzi odmownej oraz przekroczeniu limitu osób, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszego Regulaminu, osoba taka nie będzie mogła wziąć udziału w imprezie.
10. Podczas imprezy kontrolowany będzie przepływ publiczności.

§6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za udostępniony przez właściciela teren imprezy plenerowej i znajdujące się na nim wyposażenie właściciela, zobowiązując się do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z obiektu.
3. Właściciel terenu zastrzega sobie prawo do występowania na drodze cywilnoprawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszelkich wyrządzonych na obiekcie szkód w stosunku do osób, które szkody te spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.
4. Przewidywana jest ilość pracowników ochrony – 37 osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.